• WH
 • 뉴저지

이용안내

수수료 안내

예치금 최소환불 금액 5,000.00 USD
Basic Silver Gold Diamond
예치금 환불 수수료 0.00 %
2,000.00 USD
0.00 %
2,000.00 USD
0.00 %
2,000.00 USD
0.00 %
2,000.00 USD
카드결제 수수료 0.00 %
0.00 USD
0.00 %
0.00 USD
0.00 %
0.00 USD
0.00 %
0.00 USD
Basic Silver Gold Diamond
배송대행 수수료 0.00 %
0.00 USD
0.00 %
0.00 USD
0.00 %
0.00 USD
0.00 %
0.00 USD
구매대행 수수료 5.00 %
2,000.00 USD
3.00 %
1,000.00 USD
5.00 %
2,000.00 USD
5.00 %
2,000.00 USD
결제대행 수수료 3.00 %
2,000.00 USD
3.00 %
2,000.00 USD
3.00 %
2,000.00 USD
3.00 %
2,000.00 USD
반품 수수료 5.00 %
3,000.00 USD
5.00 %
3,000.00 USD
5.00 %
3,000.00 USD
5.00 %
3,000.00 USD
결제대행 환불 수수료 0.00 %
0.00 USD
0.00 %
0.00 USD
0.00 %
0.00 USD
0.00 %
0.00 USD

개인정보보호정책 이용약관
 • 상호:보내GO받GO 솔루션
 • 대표:홍길동
 • 사업자등록번호:123-45-78988
 • 통신판매신고번호:제 2018-대전서구-1234
 • 주소:대전 서구 정림동로 5 드림빌딩 5층
 • TEL:070-4221-6372
 • FAQ:042-585-0486
 • 이메일:elpis87616372@gmail.com
 • 한국물류센터:070-4221-6372
 • 미국물류센터:070-4221-6372
 • 중국물류센터:070-4221-6372